Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego MAPP

MAPP™ – Motivational Appraisal of Personal Potential

 

Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego (ang. Motivational Appraisal of Personal Potential, skr. MAPP™) – jest to technika do oszacowywania i analizy motywacji zawodowej. Opracowała go amerykańska firma International Assessment Network (IAN). Na polskie warunki zaadaptowana pod koniec lat 90., dalej rozwijana i dziś dostępna jako MAPP3 – Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego reprezentowana przez firmę Emcc. MAPP™ to rozbudowana technika dająca duże możliwości interpretowania obserwowanych zachowań ludzi w warunkach pracy, jak i ich przewidywania. Test dzieli się na dwie części:
jedna z nich odnosi się do badania wewnętrznej motywacji zawodowej jednostki
druga do opisu stanowiska pracy w kategoriach wymagań odnoszących się do wewnętrznej motywacji zawodowej, którą powinien posiadać pracownik, by efektywnie realizować cele i założenia danego stanowiska.

Obydwa wyniki są komputerowo analizowane, w efekcie czego uzyskuje się profil motywacji zawodowej badanej jednostki oraz procentowy stopień jej dopasowania do danego stanowiska pracy. W podstawowej analizie brane są pod uwagę 72 czynniki dzielone na 9 kategorii w tym: treść pracy, charakter pracy, uzdolnienia do pracy, charakter relacji z ludźmi, charakter „relacji” z rzeczami, charakter „relacji” z danymi, rozumowanie (sposoby wykorzystywania aktywności umysłowej), matematyka, komunikacja. Kwestionariusz dla badanego składa się z 71 triad zawierających trzy opisy zróżnicowanych zajęć zawodowych i pozazawodowych. Zadaniem badanego jest zaznaczenie dwóch z nich – tej, którą najbardziej i najmniej preferuje. Test jest przeznaczony do badania ludzi wyłącznie w warunkach i w kontekście pracy zawodowej, nie jest to test osobowości ogólnej, choć niektóre z wyników analiz mogą to sugerować.

Wymiar motywacji zawodowej lub preferencji zawodowych, który jest przedmiotem diagnozy w MAPP™ to wrodzona predyspozycja czy skłonność do pewnego rodzaju aktywności zarówno umysłowej, jak i fizycznej. Jest to wewnętrzny kod wyznaczający obszary działań, w których jednostka będzie odnosiła sukcesy i czerpała z tego satysfakcję i takie, w których sukcesu nie odniesie bez względu na to, jak bardzo się będzie starała. Jedni z nas charakteryzują się takim systemem motywacji zawodowej, który predestynuje do działań wymagających myślenia abstrakcyjnego, koncepcyjnego oraz bardzo samodzielnego i niezależnego, inni natomiast będą odnosić swoje sukcesy raczej na polu zadań, w ramach których potrzebne będzie ścisłe stosowanie się do regulaminów, reguł i procedur eliminujących samodzielność czy decyzyjność. Jedni doskonale będą sobie radzić z rolą i zadaniami przywódcy, inni za najbardziej komfortowe i sprzyjające warunki będą uważać pracę w samotności z dala od ludzi i obowiązków związanych ze współpracą. Właśnie takie obszary czy kierunki działań wyznaczone są przez wrodzony system motywacji zawodowej. Do określania i pomiaru charakteru motywacji zawodowej konstruowane są odpowiednie techniki różniące się od technik przeznaczonych do badania innych wymiarów funkcjonowania jednostki, w tym osobowości. Jedną z takich technik jest MAPP™.

Prototypem wszystkich inwentarzy zainteresowań (zawodowych) był Kwestionariusz Zainteresowań Kudera (ang. Kuder Preference Record, KPR). Test obejmował 10 skal odzwierciedlających takie obszary zainteresowań zawodowych jak zainteresowania mechaniczne, naukowe, społeczne, artystyczne czy urzędnicze (administracyjne). Stał się on inspiracją dla wielu innych narzędzi pomiaru i opisu preferencji zawodowych, w tym techniki MAPP™. Kwestionariusz Kudera też ulegał ewolucji. Ostatnia jego wersja jest znana jako Przegląd Zainteresowań Zawodowych Kudera (ang. Kuder Occupational Interest Survey).

UWAGA! Ważną kwestią jest to, że zarówno narzędzie Kudera, jak i MAPP™ nie są testami normatywnymi, lecz ipsatywnymi, co oznacza, że indywidualny wynik osoby badanej jest miarą jej układu preferencji i nie odzwierciedla jej miejsca w populacji. Zwracam na to uwagę, gdyż jest to bardzo charakterystyczna cecha narzędzi do pomiaru indywidualnych preferencji wykorzystywanych do oceny stopnia dopasowania do stanowiska pracy. W takim kontekście szczególnie ważną rzeczą jest bowiem precyzyjne rozpoznanie specyfiki danej jednostki i porównaniu jej z oczekiwaniami stanowiska i jego otoczenia. Kwestia umiejscowienia tej jednostki z jej preferencjami w całej populacji przestaje mieć w tej perspektywie znacznie. Oceniając zatem jakość i wiarygodność technik do pomiaru indywidualnych preferencji (motywacji) zawodowych nie należy więc kierować się danymi na temat normalizacji, co w przypadku testów normatywnych jest jedną z kluczowych miar wiarygodności i poprawności metodologicznej.

Historia MAPP™
www.assessment.com/AboutMAPP/MAPPHistoryNew.asp

MAPP™ na świecie
http://www.assessment.com

MAPP™ w Polsce  
- przykładowy profil i funkcje serwisu MAPP on-line (*.pdf) 

przykładowy profil bez wchodzenia do dokumentu PDF:

1. pod adresem http://mapp3.pl/mapp należy się zalogować używając poniższych danych

login: JKowalski
hasło: mapp3701
ID konta: Emcc-Demo
Uwaga: ważne jest rozróżnienie na duże/małe litery!

2. na stronie powitalnej konta demonstracyjnego – kliknąć na link kończący ostatnie zdanie na tej stronie, czyli: Aby przejść do udostępnionych zasobów konta, kliknij tu
3. gdy pojawi się strona z zawartością projektu demonstracyjnego – kliknąć na link pokaż wyniki, znajdujący się w wierszu z imieniem i nazwiskiem osoby przykładowej
(więcej info dostępnych jest w dokumencie PDF powyższy link MAPP3)

motywacyjny opis stanowiska pracy MAPP™ – formularz do wypełnienia „ręcznego”;
dostępna jest także wersja on-line zintegrowana z platformą pełnej analizy danych z testu (prezentacja lub informacje na ten temat dostępne na życzenie: essey@essey.com.pl )

 

Jestem certyfikowanym konsultantem MAPP™
polecam tę precyzyjną i niezawodną technikę szczególnie do diagnozy dopasowania osoby do stanowiska pracy zarówno w procesie selekcji, jaki i planowania rozwoju zawodowego
Kinga Padzik